sprang         

Sprang

I en sprangkonkurranse skal hest og rytter (ekvipasje) i samarbeid settes på prøve under varierende forhold, på en bane med forskjellige typer hinder. 

Gjennom konkurransen skal hesten vise sin kapasitet, energi, forsiktighet, mot og lydighet. Rytterens hovedoppgave er å få frem det beste i hesten og i seg selv som rytter.  

For å stille på stevner så må en ha i gjennomført Grøntkort kurs, dette avholdes periodevis i regionen.  Info blir lagt ut når neste kurs blir avholdt.   Under finner du informasjon om klasser, Ponni klasser og de forskjellige bedømmingene vi har. 

Info ekvipasjer

Inndeling av ekvipasjer   

 • Ponnirytter: 
  Til og med utgangen av det året de fyller 16 år.  
      
 • Juniorrytter: 
  Til og med utgangen av det året de fyller 18 år.
    
 • Ung rytter: 
  Fra og med det året de fyller 18 år til og med utgangen av det året de fyller 21 år.
   
 • Seniorrytter: 
  Fra og med det året de fyller 21 år. I dressur fra og med det året de fyller 18 år.
   

Inndeling av ponnier

 •    
 • Kategori 1.  - 140,1-148 cm i mankehøyde  
 • Kategori 2. - 130,1-140 cm i mankehøyde  
 • Kategori 3. - 107,1-130 cm i mankehøyde  
 • Kategori 4. - opptil 107 cm i mankehøyde  
NIVÅ

Hest

 • LD: 80 cm 
  LC: 100 cm 
  LB: 110 cm
  LA: 120 cm
  MA: 140 cm
      

Ponni

 • LD: Kat.3. 50 cm   Kat.2. 60 cm   Kat.1.  70 cm.
  LC: Kat.3. 60 cm   Kat.2. 70 cm    Kat.1. 80 cm
  LB: Kat.3. 70 cm   Kat.2. 80 cm    Kat.1. 90 cm
  LA: Kat.3 .80 cm   Kat.2. 90 cm    Kat.1. 100 cm
  MB: Kat.3. 90 cm   Kat.2. 100 cm  Kat.1. 110 cm
  MA: Kat.3. 100 cm  Kat.2. 110 cm  Kat.1. 120 cm
  GP: Kat.3. 110 cm    Kat.2 . 120 cm Kat.1. 130 cm  
   
BEDØMMING SPRANG

279 - Clear Round

 Konkurranseform uten rangering, der ekvipasjen i prinsippet bedømmes etter metode A

280 - Feil og stil

Bedømmes etter § 238.2.1, men hvor stilpoeng erstatter tiden når det gjelder rangeringen.

238.2.1 (A0)

Avgjøres på tid: 2.1  Ekvipasjer med likt antall feilpoeng skilles gjennom tiden. Dersom også tidene er like, erklæres ekvipasjene for likeplassert. Ved likeplassering på første plass, kan det bli en omhopping på tid.

238.2.2 (A1a)

Avgjøres på tid: 2.2 Ekvipasjer med minste like antall feilpoeng i grunnomgangen, skilles gjennom en omhopping på tid. Øvrige ekvipasjer blir plassert etter antall feilpoeng og tid i grunnomgangen. Bedømmelse C kan benyttes i omhoppingen.

238.2.3 (A1b) 

Avgjøres på tid: 2.3 Ekvipasjer med minste like antall feilpoeng etter grunnomgangen går videre til en omhopping, ikke på tid. Hvis to eller flere ekvipasjer etter første omhopping har likt antall minste feilpoeng, går disse videre til en andre omhopping på tid. Ekvipasjer med like feilpoeng i andre omhoppingen skilles gjennom tiden. Øvrige ekvipasjer i grunnomgangen, resp. første omhoppingen, med like feilpoeng skilles gjennom tidene i grunnomgangen, resp. første omhopping. Dersom også tiden er lik, erklæres ekvipasjene likeplasserte.

274.1.5.3 - Konkurranser over to faser (A1c)

Består av to direkte etterfølgende faser, uten pause, med samme eller forskjellig tempo i de to fasene. Mållinjen for første fase er startlinje for andre fase.

1.2 Den første fasen går over 7 til 9 hinder med eller uten kombinasjoner. Den andre fasen går over 4 til 6 hinder og kan innholde en kombinasjon.

1.3 Ekvipasjer som pådrar seg feilpoeng i den første fasen, stoppes ved signal ved kryssing av mållinjen i første fase.

1.4 Feilfrie ekvipasjer i første fase fortsetter direkte til andre fase uten nytt signal.

1.5 Bedømmelsen skal være en av følgende metoder og må spesifiseres i stevneinvitasjonen.

273.3.2 - Konkurranser over to omganger.

Konkurranse over to omganger med samme minimumstempo i begge omganger. Banene i de to omgangene kan være identiske eller forkjellige med hensyn til rideveier, antall hinder eller hinderdimensjoner. Ekvipasjer som elimineres, utelukkes eller som trekker seg i den første omgangen, får ikke starte i den andre omgangen. 2. Antall ekvipasjer som er kvalifisert til den andre omgangen, skal angis i proposisjonen. 3.2 Bedømmelse: Første omgang Bedømmelse A. Ikke på tid. Andre omgang Bedømmelse A. Ikke på tid. Startrekkefølge Omvendt resultatrekkefølge (feilpoeng fra første omgang). Ved likt antall feilpoeng starter ekvipasjene i samme startrekkefølge som første omgang. Omhopping Startrekkefølge Samme startrekkefølge som i andre omgang. 4. Plassering: 4.2 Bed 273.3.2 Ekvipasjene blir plassert ut fra feilpoeng og tid i omhopping. De resterende ekvipasjene blir plassert etter sammenlagt antall feilpoeng i de to omgangene.

276.3 - Konkurranser med vinnerrunde (Winning Round)

3. Konkurranse med en grunnomgang og vinnerrunde (Ekvipasjer tar med seg feilpoeng fra grunnomgangen til vinnerrunden).

3.1 Samme antall ekvipasjer som antall premierte i klassen og i alle tilfeller alle feilfrie ekvipasjer fra grunnomgangen er kvalifisert til vinnerrunden, hvor de starter i motsatt rekkefølge av resultatrekkefølgen (feil og tid) fra grunnomgangen.

3.2 Feilpoeng fra grunnomgangen legges til feilpoeng i vinnerrunden.

3.3 Begge omganger bedømmes etter bed. A på tid. Tidsfeil i vinnerrunden bestraffes med 1 feil for hvert påbegynt 4. sekund.

3.4 Dersom en ekvipasje kvalifisert til vinnerrunden ikke starter i denne omgangen, kan den ikke erstattes av en annen ekvipasje.

3.5 Ekvipasjene uten resultat i vinnerrunden rangeres etter feil og tid i grunnomgangen.

265 - Laghopping

Se KR I §127. Ved laghopping gjelder bestemmelsene for bedømmelsesmetode A med følgende tillegg:

1.1 Laghopping er en konkurranse hvor et visst antall ekvipasjers (lagets) individuelle resultater legges sammen.

1.2 Laget skal bestå av tre eller fire ryttere, som rir én hest hver. Spesielle statutter kan gi færre ekvipasjer på laget.

1.3 Den foreskrevne veien hoppes av lagets ekvipasjer etter tur. Konkurransen går over én eller to omganger. Om ikke annet fremgår av proposisjonene, skal laghopping gå over 2 omganger.

1.4 Startrekkefølgen, se KR I §145.4.

2. Bedømmelse

2.1 Feilpoeng regnes for hver ekvipasje i henhold til feilpoengtabellen.

2.2 Dersom færre enn antall tellende ekvipasjer på laget gjennomfører en omgang uten å trekke seg, bli eliminert eller bli utelukket, blir hele laget eliminert. Lag som blir eliminert i en omgang eller avdeling, får ikke starte i neste omgang(er) eller avdeling(er).

3. Plassering

3.1 Poengene for de tre beste ekvipasjene på hvert lag legges sammen. Ved to omganger teller poengene for de tre beste fra hver omgang. Spesielle statutter i h.h.t. pkt. 1.2 kan gi færre tellende ekvipasjer.

3.2 Laget der de tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1 har oppnådd lavest sammenlagt feilpoengsum, er vinner, det deretter nr. 2 osv.

3.3 Hvis to eller flere lag etter ovenstående utregningsmåte har oppnådd lik laveste poengsum, skal det arrangeres omhopping. Poengene fra omhoppingen for de beste tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1 legges sammen.

3.4 Hvis to eller flere lag har likt antall feilpoeng etter omhopping, skal de skilles gjennom sammenlagt tid i omhoppingen for de tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1. Er også tidene like, erklæres lagene for likeplasserte.

3.5 Lag som ikke er berettiget til å delta i omhoppingen, men har likt antall feilpoeng, skilles gjennom sammenlagt tid for de tellende ekvipasjene i h.h.t. pkt. 3.1. Er også tidene like, erklæres lagene for likeplasserte.

3.6 Ved omhoppingen beholdes tilsvarende startrekkefølge som i den siste grunnomgang.